DANH SÁCH MÁY CHỦ
Máy chủ mới:
RIP S8+S9 META CŨ VÀ ÍT USER TRONG 2 THÁNG LIÊN TỤC GẦN ĐÂY (ĐÃ TỒN TẠI TRÊN 8 THÁNG) TỪ 29.05.2019