Info Ngoạ Long S19
INFO NGỌA LONG S19

GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 308
- Update thêm nhiều map mới, trang bị mới lạ
- Nhiều tướng, binh chủng mới

TRANG BỊ, TÀI NGUYÊN
Đổng Doãn-Thiên Thủy, Đế Vị-Tư Mã Viêm: Túi N.Liệu 2 (Xác suất: Hoàng Thạch,Nghiên Ma Sa,Tinh Thiết,Hỏa Nham)


Vương Hồn-Thành Dương: Túi N.Liệu 1 (Xác suất: Diệm Thương,Hỏa Châu,Chân Hỏa Phù,Ma Ngục,Nam Đẩu)

Thiếu Đế-Bắc Mang + Mộng Hồi Danh Nhân - Thánh Linh

Rương Ngọc Thanh, Bồ Đề: 3 map Hán Thất

Kim Mao Khuyển: 2 map Mộng Hồi

Vãng Sinh Thạch: Ngũ Đấu Mễ Giáo

Bổ Thiên Thạch: Trần Đậu Thân Vẫn

TƯỚNG


 
Lăng Hạo Thiên [Tam Hệ]80sk ra chiêu,công all 3 lần 300sk,công tiếp 3 lần 200sk,địch -60sk,team +60sk,xác suất choáng đơn,xác suất choáng all,xác suất bản thân +500% Vô Úy,hút máu,điên cuồng,Vô Địch

 
Văn Phượng Khanh [Tam Hệ]80sk ra chiêu,công all,địch -60sk,team +150sk,đào binh 25%,xác suất bùa,đóng băng,hồi máu 2 lần,team +thủ,hộ thuẫn 1 hiệp

 
Tứ Di.Cốt Tiến [Vật]Công ngang 4 lần,công all 2 lần 300sk,xác suất choáng ngang,địch -60sk,team +50sk, xác suất 20 lần bạo kích,xác suất quyết chiến hàng ngang địch,tự thân +thủ và phản kích

 
Tứ Di.Phí Sạn [Sách]Công 4 lần sk cao nhất,công all 2 lần,địch -70sk,team +90sk,2 lần xác suất choáng sk cao nhất,tự thân +200sk

 
Thục Hán.Quan Tác [Vật+Chiến]Công vật thẳng 4 lần,công chiến thẳng 4 lần,xác suất đóng băng+choáng thẳng, tự thân +300sk,phản kích,phản sát thương,xác suất 10 lần bạo kích,xác suất hút máu

 
Vũ Khúc.Tôn Sách [Vật+Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần 300sk,địch -60sk,xác suất choáng all,xác suất team Nguyệt Hồn,team +100sk+500% vật+500%chiến,xác suất bản thân 30 lần bạo kích,Vô Địch 2 hiệp,tự thân phản bạo

 
Vũ Khúc.Chu Thái [Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần 300sk,địch -40sk,xác suất choáng thẳng,xác suất sk địch tăng chậm,team +500% chiến pháp,xác suất 30 lần bạo kích,xác suất thiết bích,tự thân phản kích+500sk

 
Vũ Khúc.Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần,địch -60sk,giảm all thủ địch,đóng băng trước mặt,đào binh 20% thẳng địch,team +900% chiến pháp,xác suất thẳng địch mất máu,tự thân hút máu+300sk

 
Vũ Khúc.Trương Hợp [Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần,địch -40sk,xác suất 30 lần bạo kích,xác suất giảm chiến phòng, xác suất bùa thẳng 2 hiệp,tự thân hút máu,bạo kích,phản kích+500sk

 
Vũ Khúc.Quan Vũ [Vật]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần,địch -60sk,choáng trước mặt,xác suất giảm công địch,team +900% vật,tự thân phản kích,hút máu+300sk

 
Vũ Khúc.Triệu Vân [Chiến]Công thẳng 6 lần,công all 4 lần 300sk,địch -40sk,xác suất đóng băng thẳng,xác suất giảm chiến phòng địch,xác suất giảm all thủ,xác suất 30 lần bạo kích,xác suất loại trừ,xác suất vô địch,tự thân +500sk

 
Niết Bàn.Tư Mã Du skill như cũ ( tăng chỉ số cơ bản của tướng )

 
Diệu Thủ.Hoa Đà [Hỗ Trợ]Team +Y Thánh hồi máu 6 lần,team +Hộ Thuẫn,xác suất thiết bích ngẫu nhiên team,xác suất Thi Độc+choáng thẳng 2 hiệp

 
Tào Ngụy Tào Hồng [Vật]Hàng ngang công kích, đóng băng hàng ngang quân địch, bắn ngược quân địch 600% tổn thương,tăng lên tự thân phản kích cùng vô địch trạng thái,hồi phục tự thân 300 sĩ khí,xác suất bạo kích

 
Tôn Ngô.Hoàng Cái  [Chiến]Thẳng tắp công kích,mê hoặc thẳng tắp quân địch, bắn ngược quân địch 600% tổn thương,tăng lên tự thân phản kích cùng loại trừ trạng thái,hồi phục tự thân 300 sĩ khí,xác suất bạo kích

 

TƯỚNG THÁP

Hùng Vương [Tam Hệ]Công all 6 lần,địch -100sk,xác suất bùa 2 hiệp,xác suất thi độc,xác suất giảm all thủ địch, đào binh 20%,xác suất 20 lần bạo kích,hồi máu team 3 lần,tự thân và team +200sk

 
TƯỚNG THẦN

Tả Từ [Sách]Công all 2 lần,địch -30sk,choáng địch trước mặt,đào binh 15%,team +20sk,tự thân +100% mưu công+100sk
 
Băng Cam Thị [Sách]Công all 3 lần,địch -40sk,team xác suất 12 lần bạo kích 2 hiệp,xác suất đóng băng địch 2 hiệp,xác suất giảm thêm 30sk địch,team +60sk,tự thân +100sk

Tân Hiến Anh [Tam Hệ]Công đơn 6 lần,công all 3 lần 200sk,địch -60sk,giảm 30% all thủ địch,đào binh 20%,xác suất thi độc, 60% bùa 1 hiệp,30% xác suất 20 lần bạo kích,team +100sk
Trương Xuân Hoa [Tam Hệ]Công đơn 8 lần,công all 3 lần 300sk,địch -80sk,đào binh 25%,giảm 40% all thủ địch, 80% bùa 3 hiệp,45% xác suất 25 lần bạo kích,team Nguyệt Hồn+65% thủ+150sk
Diệu Thủ Hoa Đà Hồi máu team 6 lần+Y Thánh+Mộ Binh+Hộ Thuẫn 3 hiệp,giảm all thủ địch,thiết bích ngẫu nhiên team,xác suất choáng all 2 hiệp,team +Yêu Thuẫn+200sk

Thần.Cam Ninh [Tam Hệ]Công all 6 lần 300sk,địch -600sk,sk địch giảm 50% 3 hiệp,khu tán địch,bùa all 3 hiệp,giảm 70% trị liệu địch, team Vô Ngại Cam 2 lượt,team 25 lần bạo kích,bản thân 200% điên cuồng,team Nguyệt Hồn+200sk,tự thân +500sk

QUÝ TỬ

Tựa S18

Hành Y Tế Thế (4m Vàng) [Phụ Trợ]Cho phe ta Y Thánh hồi máu 4 lần cùng hộ thuẫn,xác suất choáng thẳng,xác suất Thiết Bích lính ít nhất,team +50sk,xác suất thi độc thẳng


Chư Tà Bất Xâm (5m VàngCông all 3 lần,địch -50sk,hồi máu 3 lần,team +50sk+miễn dịch 1 hiệp

BINH CHỦNG
Info tựa S18... Cập nhật thì hình bên dưới Lôi Đình Thần Kỵ [Kỵ Binh C8]Công đơn 6 lần,địch -120sk,choáng đơn,team Hộ Thuẫn 3 hiệp,bản thân Kích Nộ+65sk,team +35sk

Mộng Hồi Ma Ảnh★  [Bộ Binh C8]Công đơn sau 2 lần,địch -50sk,giảm mưu công all địch,xác suất cao choáng sau,75% tự thân +mưu công,tự thân +75sk,team +25sk

Nam Đẩu Thần Cổ Choáng đơn,hồi máu 4 lần,team +100sk,team Thủ Hộ 3 hiệp,tự thân thiết bích+Nguyệt Hồn,team thiết bích